دوره های آموزشی

توضیحات ابتدای صفحه تصاویر

ردیف نام زیرگروه مشاهده
1 هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی
2 اختتامیه هفتیمن دوره مسابقات