پذیرش شتاب‌دهنده پارسان الکترونیک

برای پذیرش استارتاپ‌ها در دوره کشف 4 ملاک دارد
1. تیم اولیه داشته باشید (حداقل دو نفر)
2.محصول اولیه داشته باشید (صرفاً ایده نباشد)
3.بازار انتخابی شما ظرفیت جذابی داشته باشد
4.هر کدام از اعضای تیم شما هفته‌ای20 ساعت در مکان شتابدهنده حاضر شوند و روی استارتاپ‌ خود کار کنند.(البته این بند با توجه به شرایط کرونا تغییر کرده است و برای حفظ سلامتی شما جلسات به صورت مجازی برگزار می‌شود)