جوایز سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

جوایز سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در هر رشته اعلام شد:
در صورت شکل گیری حد نصاب لازم برای برگزاری مسابقات در هر رشته(20 تیم )جوایز زیر به نفرات برگزیده اعطا خواهد شد:

 مقام اول:  15 میلیون ریال 

مقام دوم:  10 میلیون ریال

 مقام سوم:  5 میلیون ریال 

مقام چهارم:  2/5 میلیون ریال

مقام پنجم:  2/5 میلیون ریال