بازدید مدیر کل و معاونین آموزش و پرورش استان یزد از شرکت پارسان الکترونیک

جناب آقای دکتر دانافر مدیرکل  آموزش و پرورش استان یزد از شرکت پارسان الکترونیک بازدید کردند و در جریان فعالیت و برنامه های شرکت پارسان الکترونیک قرار گرفتند.در جریان این بازدید که با همراهی جناب آقای مهندس کارآموز معاون آموزش متوسطه و جناب آقای مصباح معاون پژوهشی و سرکار خانم امیر چقماقی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 1 همراه بود فعالیت ها و برنامه های این شرکت در زمینه دوره های آموزشی خلاقیتی و مهارتی و نیز مرکز نوآوری پارک علم فنا وری تشریح گردید.