بازدید مدیر کل اداره آموزش فنی و حرفه ای از آموزشگاه پارسان الکترونیک 

 آقای دکتر مصباح مدیر کل اداره آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از آموزشگاه پارسان الکترونیک بازدید نمود . 

 

و در ادامه در جلسه ای راهکارهای همکاری و تعامل بیشتر آموزشگاه و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بررسی گردید .