گزارش تصویری بازدید از آزمایشگاه شیمی

بازدید از آزمایشگاه شیمی و آشنایی با وسایل آزمایشگاه , انجام چندین آزمایش از جمله چگونگی روشن کردن آتش با برق مصنوعی و...