دعوت به همکاری در شرکت پارسان الکترونیک

 

 

شرکت پارسان الکترونیک مستقر در پارک علم و فناوری از افراد با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید .