دوره های آموزشی

توضیحات ابتدای صفحه تصاویر

ردیف نام زیرگروه مشاهده
1 هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی
2 اختتامیه هشتمین دوره مسابقات