استخدام

الف:متقاضی محترم،نظربه درخواست جنابعالی درخصوص استخدام در شرکت پارسان الکترونیک لذاخواهشمند است به دقت موارد مندرج دراین پرسشنامه راپاسخ دهید.بررسی اولیه درخواست شما باتوجه به این پرسشنامه انجام خواهد شد ومراحل بعدی درصورت احراز شرایط لازم،به عمل خواهد آمد.

YYYY slash MM slash DD
نحوه همکاری(Required)
تعهدات(Required)