گالری تصاویر در پارسان الکترونیک

تصاویر مربوط به ششمین دوره مسابقات

تصاویر مربوط به ششمین دوره مسابقات

تصاویر مربوط به ربات های ساخته شده

تصاویر مربوط به ربات های ساخته شده

هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

پروزه های کلاسی دانش آموزان

پروزه های کلاسی دانش آموزان