جهت ثبت ناهار اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

نام:
نام خانوادگی:
شماره همراه:
کدملی:
چلو کباب به همراه نوشابه مبلغ:1000ریال
مبلغ:ریال

توجه به نکات زیر الزامی می باشد :

 
در دست داشتن کارت شناسایی یا  اصل شناسنامه به هنگام تحویل غذا ، الزامی می باشد
برای استفاده از این سامانه داشتن  اطلاعات کامل کارت  عابر بانک و همچنین رمز دوم (رمز اینترنتی ) آن  الزامی است
با توجه به اینکه ژتون ها توسط دستگاه بارکد خوان  کنترل می گردد در وارد کردن اطلاعات صحیح دقت نمایید .
ساعت ارائه ناهار در سلف از ساعت 11:30 تا 14:30 می باشد.
امکان لغو ژتون در هیچ شرایطی وجود ندارد
 

 

 

تمامی قوانین را خوانده ام و قبول دارم