برگزاری اردو و تور علمی در جشنواره مهارت و نوآوری  تابستان 97

برگزاری اردو و تور علمی در جشنواره مهارت و نوآوری:

 

1. سرزمین نجوم موزه علوم طبیعی

دانش آموزان در سرزمین نجوم با انواع ستارگان، نحوه گردش سیاره ها، پدید آمدن شب و روز آشنا شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. تئاتر دردسر اسباب بازی ها

تئاتر اسباب بازی ها با محوریت نظم و انضباط، عدم حسادت احترام به دیگران برگزار شد.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. سرزمین مشاغل

سرزمین مشاغل دانش آموزان در شغل های مختلف قرار گرفتند و با تجهیزات و مهارت های آن رشته آشنایی پیدا کردند.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است که تمامی  اردوها با هدف افزایش مهارت دانش آموزان همراه با محیطی شاد و مهیج برگزار شد.