دوره های فعال در پارسان الکترونیک

الکترونیک پیشرفته(آردینو)

الکترونیک پیشرفته(آردینو)

اپلیکشن نویسی اندروید

اپلیکشن نویسی اندروید

هوافضا(عمود پرواز)

هوافضا(عمود پرواز)

برنامه نویسی بازی سازی

برنامه نویسی بازی سازی