دوره های فعال در پارسان الکترونیک

دومین وبینار آشنایی با برنامه های حمایتی مرکز نوآوری

دومین وبینار آشنایی با برنامه های حمایتی مرکز نوآوری

وبینار آشنایی با برنامه های حمایتی مرکز نوآوری

وبینار آشنایی با برنامه های حمایتی مرکز نوآوری

دوره آموزش آنلاین تعمیرات نرم افزار تلفن همراه

دوره آموزش  آنلاین تعمیرات  نرم افزار تلفن همراه